Join Our Newsletter & Get 40% Off your First Order

Get Latest Fashion Updates & Offers
Don't Show me
*We also hate Spam & Junk Emails.

WEB DENETİM GENEL KULLANIM ŞARTLARI

www.eczanemclub.com ‘a kayıt sırasında girilen bilgiler IQVIA Operations France SAS (bundan sonra “IQVIA”)’dan alınan veriler ile Vivatinel Kozmofarmasötik San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Vivatinel”) tarafından doğrulanacaktır.

1.  AMAÇ


 Bu genel kullanım şartlarının (“Şartlar”) amacı, Kullanıcıların (aşağıda tanımlanmıştır) Web Denetim portalına doğrudan aşağıdaki URL’den erişmelerini ve bunu kullanmalarını düzenleyen şartları tanımlamaktır: 
www.eczanemclub.com (bundan sonra "Portal" olarak anılacaktır). Portal, sağlık uzmanları erişiminin Portalı kullanmak üzere kaydolmuş kullanıcılara mahfuz olduğu yayıncıların belli web sitelerine erişime imkan vermek suretiyle, içerik yayıncıları (bundan sonra “Yayıncılar”) ile sağlık uzmanları (bundan sonra "Kullanıcılar") arasında güvenli ilişkiler tesisinde kullanılır.

 

2. ŞARTLARIN KABULÜ

 

2.1 Portala erişen herhangi kullanıcı, bu şartları ve bunlara uymayı kabul eder. 

Portalı kullanmakla, kullanıcı (i) en az 18 yaşında olduğunu ve (ii) sözleşmeyi yapma yeterli kapasitesine sahip olduğunu beyan ve garanti eder.


 2.2 Portala kayıt ve erişimde, kullanıcı aynı zamanda, (i) kullanıcı tarafından Vivatinel’e sağlanan bilgilerin Vivatinel’i yanlış yönlendirmeyecek şekilde doğru ve gerçek olduğunu, (ii) kullanıcının herhangi geçerli kanun veya yönetmeliği ihlal etmiş olmayacağını ve (iii) kullanıcının bir üçüncü tarafın herhangi telif hakkı, patent, ticari marka veya herhangi diğer fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğini de beyan, garanti ve taahhüt eder.

 

3. BİR KULLANICI HESABI OLUŞTURULMASI VE PORTALA ERİŞİM

 3.1 Kullanıcı İsmi ve Şifre Edinme Şartları

 

Portala erişmek için bir hesap oluşturulması ve kayıt süreci (“Kullanıcı Hesabı”) aşağıdaki şekildedir:

 

 • Kullanıcı, Portalda mevcut tüm kayıt formunu doldurmalıdır. Kullanıcı, istenen zorunlu bilgileri sağlayacak, bu esnada doğruluk ve eksiksizliğini temin edecektir;
 • Vivatinel, bundan sonra Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğruluğunu IQVIA’dan sağlanan bilgiler ışığında kontrol eder ve tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, gerekli görmesi durumunda bünyesindeki çağrı merkezi aracılığı ile iletişim kurarak kontrolünü sağlar, bir üçüncü tarafa atfen söz konusu bilginin doğruluk ve eksiksizliğini bağımsız olarak doğrulayabilir;
 • Vivatinel bundan sonra, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sunulan bilgiler esas alındığında, Kullanıcının bir Kullanıcı Hesabı oluşturma şartlarını karşılayıp karşılamadığını doğrular.

 

Yukarıda koşulların karşılanması halinde, kullanıcı, kullanıcı hesabının aktivasyonuna olanak verecek e-mail adresi ve eczane adı ile birlikte bir yardımcı metin bağlantısını alır. Bundan sonra, Vivatinel tarafından onaylandığı takdirde, e-mail adresi ve şifresini kullanarak ve bu şartlara tabi olarak, kullanıcı portala erişebilecek ve portalı kullanabilecektir.

 

3.2 Kullanıcı İsmi ve Şifrenin Güvenliği

 

Her bir kullanıcıya ait bağlantı kullanıcı ismi ile şifresi sıkı bir şekilde kişisel ve gizli olup tahsis edildiği ilgili kullanıcı dışında hiç kimse tarafından kullanılamaz. Her kullanıcı, kendi bağlantı kullanıcı isminden ve şifresinden şahsen sorumlu olup dolayısıyla, güvenlik ve gizliliğini sağlamak zorundadır. Kullanıcı ismi ve/veya şifresinin kaybı veya çalınması halinde kullanıcı, Vivatinel’e buna dair bilgiyi mümkün olan en kısa sürede vermeyi taahhüt eder.

 

3.3 Portala Erişim Sağlayan Bilgilerin Değiştirilmesi

 

Kullanıcılar, kullanıcı hesabı oluşturulmasının kullanıcının statüsüne bağlı olduğunu ikrar ve kabul ederler. Dolayısıyla kullanıcılar, Vivatinel’e, işbu belgedeki kullanıcıya verilen erişim haklarını etkilemesi muhtemel olan, statülerindeki ve/veya profesyonel durumundaki herhangi değişikliğe dair derhal bilgi vereceklerdir.

 

3.4 Portal Erişim Hakkının Kaybedilmesi

 

Vivatinel, herhangi zamanda ve önceden ihbar olmaksızın, aşağıdaki haller de dahil olmak (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanıcı adı veya şifreyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar:

 

 • Kullanıcının www.eczanemclub.com ’a kayıt zamanında yanlış, gerçek dışı veya başka surette yanlış yönlendirici bilgi sağlaması;
 • Kullanıcının yukarıdaki paragraf 3.3’e göre, statüsünde meydana gelen değişikliklerle bağlantılı bir güncellemeyi derhal sağlamaması;
 • Kullanıcının statüsündeki değişikliğin artık kullanıcıya kullanıcı hesabını kullanma yetkisi vermemesi (tamamen Vivatinel’in takdirine bağlı olarak) ;
 • Kimlik ve/veya şifrenin üçüncü bir tarafa iletilmesi veya bir üçüncü tarafın portala kullanıcının o gün için güncel web oturumunu kullanarak erişmesine izin verilmesi;
 • Kullanıcının portalı hileli veya başka surette kanunsuz olarak kullanması.

 

3.5 Yayıncı Web Siteleri

 

Kullanıcılar, Vivatinel’in bir Yayıncının sahibi olduğu veya işlettiği herhangi web sitesi üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ikrar ve kabul ederler. Vivatinel, bu sebeple, herhangi Yayıncı web sitesinde veya bunun vasıtasıyla sağlanan herhangi içerik veya hizmet veya herhangi Kullanıcının söz konusu içerik veya hizmetleri kullanım veya bunlara güvenmesinden dolayı herhangi ve tüm sorumluluğu reddeder.

Her bir yayıncı kendi web sitesinden sorumludur. Dolayısıyla, her bir yayıncı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kullanıcıların statüsü esasına göre ve kullanıcı bağlantısı kullanıcı ismi ve şifresi yoluyla web sitesine kimlerin erişme yetkisi olacağını belirleyebilir. Kullanıcılar, Vivatinel’in bu karara katılmadığını ve dolayısıyla Vivatinel’in herhangi kullanıcının bir yayıncının herhangi web sitesine erişememesinden sorumlu tutulmayacağını ikrar ve kabul ederler. Herhangi bu tip web sitesinin reddine itiraz için, kullanıcı bununla ilgili olarak doğrudan web sitesinin yayıncısıyla irtibat kurmalıdır.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET

 

Vivatinel’in ve/veya kardeş şirketlerinin ve yan kuruluşlarının, portalda gözüken ve portalı oluşturan logolar, herhangi yazılım programı, metinler, animasyonlu veya diğer resimler, teknoloji ve diğer tüm öğeler de dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları ve genel mahiyetteki diğer haklarının yanı sıra ticari markaları münhasıran Vivatinel’in, kardeş şirketlerinin, lisans verenlerinin veya yan kuruluşlarının mülküdür (“İçerik”). İşbu Şartlarda açıkça öngörülmesi durumu hariç, hiçbir İçerik, herhangi ticari maksatla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, teşhir edilemez, türev çalışmalar oluşturmakta kullanılamaz veya herhangi ticari maksatla herhangi surette dağıtılamaz. Portaldan herhangi İçeriği izlemek veya kopyalamak için herhangi robot, örümcek, derin bağlantı, sayfa kazıcı veya herhangi diğer otomatik cihaz veya manüel işlem kullanılamaz.

 

5. YÜKÜMLÜLÜK

 

Geçerli kanunun izin verdiği en geniş ölçüde, Vivatinel, işbu belgeyle, portalın kullanıcılar tarafından kullanımından (Portal vasıtasıyla herhangi üçüncü taraf web sitesinin kullanımı veya bunlara erişim dahil), veya başka suretle aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan sebeplerden kaynaklanan veya bununla bağlantılı zarar, yaralanma veya hasardan (gerek doğrudan, gerek dolaylı, dolaylı, arızi, neticei gerekse de özel) herhangi ve tüm sorumluluğu reddeder:

 

 • Portalin içerdiği veya Portal vasıtasıyla erişilen herhangi içeriğin doğruluk, eksiksizlik, güvenilirlik, elverişlilik, uygunluk, kalite, mülkiyet, ihlal edilmeme, işletim, ticari ve amaca uygunluğu ile ilgili,
 • Bir kullanıcının portalı kullanımıyla bağlantılı, herhangi üçüncü tarafın herhangi fiil veya ihmali,
 • Portalın herhangi duraklama, arıza veya işlem veya yayınının durması ile ilgili;
 • Portalın içerdiği veya Portal üzerinden erişilen herhangi tespit, fikir, görüş, talimat, yöntem veya prosedürün esas alındığı fiil veya kararlara güvenmekten, bunların işlemesi veya kullanılmasından kaynaklanan,
 • Herhangi virüs, solucan, trojan veya başka tip kötü yazılım veya bilgisayar ekipmanı kirliliğinden kaynaklanan.

 

Kullanıcılar, Portalın içerdiği veya Portal vasıtasıyla erişilen herhangi web sitesi içeriğine güvenmeyi seçmeden önce kendi değerlendirme/doğrulama uygulamalarını gerçekleştirmelidirler.

 

İlgili Kullanıcı Vivatinel’i, Vivatinel’in veya herhangi bağlı şirketinin söz konusu kullanıcının portalı kullanımı sonucunda veya bununla bağlantılı olarak uğradığı veya maruz kaldığı, veya söz konusu kullanıcının bu şartlar paragraf 3.2’de belirtilen şekilde kullanıcı adı ve şifresinin gizliliği mükellefiyetini ihlalinden, veya kullanıcı adı ve/veya şifre güvenliğine dair ihmalinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı tüm hak talepleri, ücretler, yükümlülükler, talepler, takibat ve davalar, hasarlar, zararlar, maliyetler, masraflar (yasal harçlar dahil) ve uğranılan veya tahakkuk eden faiz dolayısıyla derhal tazmin ederek zarardan beri kılacaktır.

 

6. BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE ÖZGÜRLÜKLERİ

 

6.1 Kişisel Verilerin Toplanması

 

 • Tüm geçerli ilgili kanunlar ve yönetmeliklere uyarken, Vivatinel, özellikle de Portala kaydolduklarında bu maksatla sağlanan formu doldururken, Portala bağlanan Kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplar.

 

 • Çevrim içi kayıt esnasında, Vivatinel, Kullanıcılardan bazıları zorunlu bazıları ise seçime bağlı olan belli kişisel bilgileri sağlamalarını ister. Bilginin zorunlu olduğu, ilgili kutunun önündeki bir yıldız (*) vasıtasıyla gösterilir. Zorunlu bilgilerin sağlanmaması halinde, Kullanıcı, kaydın sonraki aşamasına geçemez.

 

 • Bir Kullanıcı tarafından Portalın kaydı esnasında sağlanan kişisel bilgiler, bunların işleminden sorumlu olan Vivatinel tarafından kullanıma yönelik olup Vivatinel’in ortaklarına (özellikle Vivatinel’in bağlı şirketlerine) iletilebilir. Vivatinel, yine Kullanıcıların kişisel bilgilerini, Vivatinel’in Kullanıcılara servis sağlayabilmesine olanak vermek üzere, teknik servis sağlayıcılarına da sağlayabilir.

 

 • Kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanmasındaki maksat aşağıdaki gibidir:

 

• Kullanıcılar tarafından, kullanım analizi, Portal performansı ölçümü ve pazarlama raporlarının oluşturulmasını da içerebilecek iç maksatlarla Portalin kullanımını kaydetmek ve izlemek;

• Söz konusu üçüncü tarafların ürünler ve servislerini doğrudan kullanıcıya pazarlamasına olanak vermek için bu bilgileri üçüncü taraflara (Vivatinel’in ortakları (özellikle Vivatinel’in bağlı şirketleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ifşa etmek;

• Bunu Vivatinel’in servis ve ürünlerini kullanıcılara sağlamakta kullanmak ve söz konusu ifşanın ilgili servis ve ürünlerin sağlanmasıyla bağlantılı olduğu durumlarda, bu bilgileri üçüncü taraflara (Vivatinel’in ortakları (özellikle Vivatinel’in bağlı şirketleri )dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ifşa etmek; ve

• Gelecekte Vivatinel’in ve diğer üçüncü tarafların ürünler ve servislerini kullanıcılara pazarlamakta kullanmak, bu kendilerince Vivatinel’a verilen irtibat detaylarını kullanarak kullanıcılar ile temas kurmayı da içerebilir.

 

 • Kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak ve Kullanıcının kişisel bilgilerinin yetkisiz üçüncü taraflarca değiştirilmesini, bunlara zarar verilmesini veya bunların aktarılmasını önlemek için gereken tüm makul önlemleri almayı taahhüt eder.

 

 

 

 

 

6.2 Kullanıcıların Erişim, Düzeltme ve Silme Hakkı

 

Kullanıcılar, Vivatinel’in kendileri hakkında tuttuğu bilgileri güncellemek veya değiştirmek arzusunda olmaları “profil” seçeneğinden veya Vivatinel’in verilerini kullanmayı bırakmasını istemeleri halinde, “iletişim” seçeneğinden erişebildikleri e-postayı kullanarak Vivatinel ile e-posta yoluyla irtibat kurabilirler. 

 

Kullanıcılar, geçerli veri koruma kanunu uyarınca, belli koşullara tabi olmak kaydıyla, Vivatinel’in haklarında tuttuğu bilgilere erişme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, bu bilgilere erişmek için başvuru yapmak istemeleri durumunda, sitenin “iletişim” seçeneğinden ulaşılabilen e-posta formunu kullanarak Vivatinel ile e-posta yoluyla irtibat kurmalıdırlar. 

 

Kullanıcılar, Vivatinel’ten herhangi pazarlama bilgisi almak istememeleri halinde “iletişim” seçeneğinden erişebildikleri e-postayı kullanarak Vivatinel ile e-posta yoluyla irtibat kurabilirler. 

 

Kullanıcılar, Vivatinel’in tuttuğu bilgilerini çevrim içi olarak, Portalın idare arayüzü dahilinde kullanıcı e-mail adresini kullanarak şahsen değiştirebilirler.

 

6.3 Çerezler

 

Portali sunabilmek için Vivatinel çerezlerden yararlanmaktadır. Bu çerezler, Vivatinel sunucularının kullanıcının internet gezgininden kullanıcının portalı her ziyareti esnasında bilgi toplamasına imkân veren küçük geçici dosyalardır; bu dosyalar Kullanıcının bilgisayarının sabit diskinde depolanır. Çerezler, portalın uygun şekilde çalışması açısından zorunludur, bunların Kullanıcının gezgininde aktif olmaktan çıkarılması, Vivatinel yönetim ara yüzüne erişimi veya portalın aktif olmaktan çıkarmış kullanıcılara bilgi sağlamasını imkansız hale getirir.

 

 

7. KISMİ GEÇERSİZLİK / FERAGAT / DEVREDİLEMEZLİK

 

Şartların herhangi bir hükmünün salahiyetli bir kaza dairesinin bir mahkemesi tarafından uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda, şartların geriye kalan hükümleri, maddi uygulanmaları mümkünse, tam yürürlükte kalacaktır.

 

Tarafların hiçbirisinin işbu şartlar uyarınca sahip olduğu herhangi hak veya yetkiyi kullanmaktaki hiçbir gecikme veya ihmali söz konusu hak veya yetkiye zarar vermeyecek olup bunlardan feragat olarak yorumlanmayacaktır. Herhangi ihlal veya akitten herhangi tarafça feragat edilmesi herhangi sonraki ihlal veya herhangi diğer akitten feragat olarak yorumlanmayacaktır.

 

Kullanıcılar, şartları veya işbu belge uyarınca sahip oldukları haklar veya mükellefiyetleri Vivatinel’in önceden yazılı muvafakati olmaksızın devretmeyecektir.

 

 

 

8. MÜCBİR SEBEP

 

Vivatinel’in mükellefiyetlerinden herhangi birisini yerine getirmesinin bir Mücbir Sebep Olayı (aşağıda tanımlanmıştır) sebebiyle engellenmesi, önlenmesi veya geciktirilmesi durumunda, Vivatinel, geçerli duruma göre, Mücbir Sebep Olayının etkilediği söz konusu mükellefiyetleri uygulamama, engellenme veya gecikme dolayısıyla maruz görülecektir. Şartların maksatları açısından, “Mücbir Sebep Olayı” yangın, sel, deprem, doğal olaylar veya doğal Afetler, ayaklanma, toplumsal kargaşa, isyan veya ihtilal, savaş fiilleri veya terörizm, sanayi çapında grevler ve Vivatinel’in makul kontrolü dışındaki diğer benzer sebepler anlamına gelir.

 

9. BU ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

Vivatinel, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi zamanda bu şartları değiştirme hakkına sahip olup söz konusu değişiklik portalda yayınlanması üzerine derhal yürürlüğe girer. Kullanıcılar, herhangi bu tip değişiklik hakkında zamanında bilgi almak için bu şartları düzenli olarak gözden geçirmekten sorumludurlar. Vivatinel, söz konusu gözden geçirmeye yardımcı olmak için bu sayfanın altında son değişiklik tarihini de yayınlayacaktır. Söz konusu yayın sonrasında portalın Kullanıcı tarafından sürekli kullanımı kullanıcının değiştirilmiş şekliyle bu şartları kabul etmesi anlamına gelecektir.

 

10. GEÇERLİ KANUN VE SALAHİYETLİ KAZA DAİRESİ

 

Bu şartlar ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi tipteki herhangi ve tüm hak talepleri (gerek sözleşmeli gerekse de sözleşmeli olmayan) Türk kanununa tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır. Bu Şartlardan (gerek sözleşmeli gerekse de sözleşmeli olmayan) kaynaklanan tüm işlemler ile ilgili olarak Türk mahkemelerinin münhasır kaza dairesini gayri kabili rücu olarak kabul etmiş oluyorsunuz.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği

Ticari Elektronik İleti Almak İstiyorum (SMS, çağrı ve e-mail).

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, onay metninin doldurulması suretiyle elde ettiğimiz iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Eczanemclub KVKK Aydınlatma Metni kapsamında, E-posta ve SMS gönderimi faaliyetimize yönelik, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenecektir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere tarafımın telefon ile aranmasına, elektronik ortamdan E-posta ve SMS gönderilmesine onay veriyorum.

Bilgi

Sadece satış temsilciniz ile birlikte yapılan kayıtlarda doldurulması gerekmektedir. Bu alana satış temsilcinizin kodunu giriniz.